ระบบภายในกลุ่ม
ระบบบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สพฐ. ระบบบแจ้งยอดกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2562 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สพฐ. ระบบรายงานข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สพฐ.
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนโดย Kanthalak.com